0584-2015-0004/15.07.2015г."Избор на проектант за изготвяне на технически проект за обект: „РЕСТАВРАЦИЯ И АДАПТАЦИЯ НА МЕМОРИАЛЕН ПАРК ГОЛЯМАТА ЧЕШМА И ПОСЕТИТЕЛСКИ ЦЕНТЪР В УПИ XXI – ЗА ПАРК- ЗАЩИТЕНА ТЕРИТОРИЯ И II – ЗА ОЗЕЛЕНЯВАНЕ, КВ. 33 ПО ПУП-ПР НА С. КАЙНАРДЖА, ОБЩ. КАЙНАРДЖА

15/7/2015